CMC S.A. - producent soli sodowej karboksymetylocelulozy

Programów Unijny

CMC Spółka Akcyjna w dniu 21 sierpnia 2018r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.01.02.00-14-9513/17-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetylocelulozy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetylocelulozy (cmc) technicznej i oczyszczonej oraz stworzenie prototypu „serca” instalacji technologicznej, czyli głównego, dedykowanego opracowanej technologii, innowacyjnego reaktora. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Opracowanie metody syntezy technicznej cmc (czystość ok. 60%) w warunkach laboratoryjnych;

2. Opracowanie technologii oczyszczana cmc (czystość 98%);

3. Opracowanie prototypu reaktora głównego;

4. Optymalizacja opracowanej technologii.

Rezultatem projektu będzie:

– innowacyjna technologia produkcji karboksymetylocelulozy (cmc)

– technologia oczyszczania karboksymetylocelulozy technicznej

– prototyp reaktora dedykowanego opracowanej technologii produkcji karboksymetylocelulozy.

Nie jest planowane udzielenie licencji, rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności gospodarczej wnioskodawcy. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w wyniku której możliwe będzie opracowanie linii technologicznej otrzymywania dwóch rodzajów produktów: cmc technicznej oraz cmc oczyszczonej

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 563 405,59 PLN

Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 1 419 660,35 PLN